Vedtekter

§ 1 FORMÅL

 1. Ås barne- og ungdomskor har som formål å gi tilbud om aktivitet, opplæring og samvær til barn som er glad i å synge, og dessuten bidra med korsang ved sosiale og kulturelle tilstelninger.
 2. Ås barne- og ungdomskor arbeider aktivt for å utvikle medlemmenes musikalske evner under kyndig veiledning, slik at en personlig vekst fremmes gjennom sang og musikk.

§ 2 MEDLEMSKAP

 1. Innmelding som medlem må skje skriftlig til Kulturskolen i Ås. Før opptak må korets vedtekter og øvrige bestemmelser aksepteres av søkerens foresatte.
 2. Ås barne- og ungdomskor rekrutterer barn fra 2. klasse og oppover.
 3. Medlemskontingenten betales to ganger i året til Kulturskolen i Ås. Utmelding kan skje to ganger i året, senest 1. mai for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

§ 3 ÅRSMØTET

 1. Årsmøtet er korets høyeste myndighet og har besluttende myndighet i henhold til samarbeidsavtalen med Kulturskolen i Ås. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 2. Senest 14 dager før årsmøtet skal styret sende ut en innkalling vedlagt sakslisten, sakspapirer, årsberetning og regnskap. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 1. februar samme år.
 3. Bare saker angitt i innkallingen kan behandles på årsmøtet. Det kreves alminnelig flertall for valg og avgjørelser med unntak av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.
 4. Stemmerett på årsmøtet har styrets medlemmer og foresatte til kormedlemmene. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker vedrørende årsberetning og regnskap eller i andre spørsmål som innebærer inhabilitet. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.
 5. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 • Årsberetning
 • Regnskap, budsjett og årsplan
 • Aktivitetsplan
 • Valg av styret, revisor, leder av komiteer og utvalg
 • Eventuelt
 1. For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig må det konstitueres. Vedtak skal fattes om lovlig innkalling i henhold til vedtektene. Sakslisten skal vedtas og møteleder og møtesekretær skal velges.
 2. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dager varsel når styret finner det nødvendig eller hvis ¼ av medlemmenes foresatte krever det. Kravet om ekstraordinært årsmøte må foreligge skriftlig og nevne den eller de saker som ønskes behandlet. Kravet må stilles til styret v/styreleder og være undertegnet av forslagsstillerne. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som fremgår av innkallelsen. Møtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
 3. Valgbare til tillitsverv er alle kormedlemmenes foresatte. Tillitsverv er ulønnet og basert på villighet.
 4. Det kreves skriftlig avstemming hvis der er mer enn en kandidat til et tillitsverv. Det kreves skriftlig avstemming dersom en av årsmøtedeltagerne krever det. Ved stemmelikhet anses et forslag som falt.
 5. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal være underskrevet av møtesekretær. Protokollen skal distribueres til kormedlemmenes foresatte senest 4 uker etter årsmøtedato.

§ 4 STYRET

 1. Styret skal bestå av følgende medlemmer:
 • Styreleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Et styremedlem

I tillegg velges ett varamedlem. Dirigenten har fast møte- og uttalelsesrett i styret.

 1. Styret velges av årsmøtet. Valgperioden er 2 år. Både foreldre fra hovedkor og aspirantkor bør være representert i styret. Det skal velges slik at halvparten er på valg når den andre halvparten har ett år igjen av valgperioden. Leder og sekretær skal ikke være på valg samtidig.
 2. Styrets funksjonstid er ett år. Nyvalgte medlemmer tiltrer styret umiddelbart. Dersom ett styremedlem har langvarig fravær eller må slutte før funksjonstiden går ut, rykker varamedlemmet opp som fast medlem av styret. Styret har da anledning til å konstituere seg på nytt.
 3. Styret leder arbeidet i koret mellom årsmøtene i henhold til vedtektene og vedtak fattet på årsmøtet, og gjeldende samarbeidsavtalen med Kulturskolen i Ås. Styret har ansvar for gjennomføringen av aktivitetsplaner. Styret representerer koret utad og har tegningsrett for koret. Styret har ansvar for å vedlikeholde korets hjemmesider.
 4. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stedet og leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
 5. Styret utnevner selv representanter til representasjon i organisasjoner hvor koret eventuelt er tilsluttet.
 6. Skifte av styremedlemmer og dirigent skal meldes til NOBU, og det skal innen 1. februar hvert år sendes en korrapport til samme sted.

 

§ 5 RÅD, UTVALG OG KOMITEER

 1. Styret kan utnevne de råd, utvalg og komiteer det finner nødvendig. Slike råd, utvalg og komiteer fungerer etter mandat gitt av styret.
 2. Styrets arbeidsutvalg. Styret kan ha et arbeidsutvalg bestående av styreleder, pluss ett eller flere styremedlemmer. Styrets arbeidsutvalg har som mandat å behandle hastesaker samt forberede styrets møter. Styrets arbeidsutvalg har ingen besluttende myndighet.
 3. Arbeidskomite. Bør bestå av 3-4 foresatte hvorav leder velges særskilt på årsmøtet og hvor styrets varamedlemmer er komitemedlem. Arbeidskomiteen skal forholde seg til den vedtatte aktivitetsplanen og stå for det praktiske arbeidet i denne forbindelsen.
 4. Valgkomite. Bør bestå av 3 foresatte hvorav leder velges særskilt på årsmøtet og hvor styrets varamedlem er komitemedlem. Valgkomiteen har til mandat å avgi en rådgivende innstilling til valgene på årsmøtet. Kandidatene skal være forespurt og ha svart ja før de kan innstilles til valg. Styret skal aktivisere valgkomiteen senest 6 uker før årsmøtedato.

§ 6 ØKONOMI

 1. Korkontingenten innbetales til Kulturskolen i Ås.
 2. Korets konti disponeres av styreleder og kasserer. Alle regninger attesteres av styreleder. 
 3. Styret skal sørge for en betryggende forvaltning av korets midler og eiendeler.
 4. Regnskapet skal føres tydelig, være oversiktlig og ført i henhold til god regnskapsskikk. Regnskapet skal gjelde perioden, 1.1-31.12 året før årsmøtet avholdes, og fremlegges for styret med jevne mellomrom sammen med budsjett. Regnskapet skal sammen med styrets innstilling og revisors godkjenning være vedlagt årsmøtets saksliste.
 5. Avsluttet regnskap skal revideres av årsmøtevalgt revisor før det legges frem for årsmøtet. Regnskapet skal revideres så snart som mulig etter årsoppgjøret.
 6. Alle tillitsverv er ulønnet. Dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsmannsarbeide dekkes etter forhåndsavtale med styret.
 7. Styret skal utarbeide budsjettforslag for kommende regnskapsperiode med forslag om disponering av eventuelt overskudd. Budsjettet skal godkjennes av årsmøtet.

§ 7 MEDLEMMENES / FORESATTES PLIKTER

 1. Korets virksomhet skal i størst mulig utstrekning ordnes ved frivillig innsats fra kormedlemmenes foresatte.
 2. Ved aktiviteter som krever en større eller spesiell arbeidsinnsats, kan styret på legge medlemmene/foresatte arbeidsplikt. Dersom foresatte ikke selv har anledning til å delta må beskjed gis til styreleder umiddelbart.
 3. Kordraktene er korets eiendom, og lånes ut til medlemmene. Når et medlem slutter eller bytter drakt, skal drakten med en gang leveres ren, istandsatt og med navn på den som leverer drakten til draktansvarlig. Hvis drakten ikke tilbakeleveres innen en måned, ilegges et gebyr på kr 500,-.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER

 1. Vedtektsendringer vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslaget (ene) må foreligge skriftlig og være vedlagt sakslisten til årsmøtet.

§ 9 DIRIGENT

 1. Dirigenten har det musikkfaglige ansvaret og avgjørende myndighet i valg av repertoar.
 2. Planlegging av korets aktiviteter gjennomføres av korets styre i samarbeid med dirigenten. Aktiviteter inkluderer også deltagelse i noen konserter hvert halvår. Større konserter og reiser avtales særskilt.
 3. Kulturskolen i Ås har det fulle ansvar for alle arbeidsgivers plikter i forhold til dirigenttjenesten, slik som avlønning, vikar v/sykdom etc..
 4. Ansettelser skjer i Kulturskolen i Ås sitt ansettelsesutvalg. Korets styre har mulighet til å ytre mening om hvem de ønsker av de aktuelle søkere.

§ 10 OPPLØSNING

 1. Oppløsning av koret kan kun skje på ekstraordinært årsmøte som må innkalles i henhold til vedtektene. Krav om oppløsning skal være eneste sak og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.
 2. I samme møte og med simpelt flertall treffes avgjørelse om anvendelse av korets midler og eiendeler til korsangens fremme.
 3. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.