Velkommen som ny sanger i Ås barne- og ungdomskor

Ås barne- og ungdomskor er et kor under Kulturskolen i Ås og er et tilbud til barn og ungdom fra 8 – 18 år. Innmelding kan skje fortløpende gjennom hele året via Kulturskolen i Ås.

Øvingen skjer hver tirsdag på Åsgård skole (musikkrommet) i 2 grupper:

  • Kor 1 (aspirantkor) fra kl. 17.30 – 18.30
  • Kor 2 fra kl 18.45 – 20.15

Semesteret følger skoleruta.

Koret opptrer på forskjellige konserter gjennom året både i regi av Kulturskolen i Ås og i andre sammenhenger. I tillegg deltar koret på korstevner og turer både i og utenfor Norge.

www.ungkor.no er korets egen Web-side. Her vises den sist oppdaterte aktivitetsplan for koret, bilder fra konserter og turer, oversikt over styremedlemmer samt korets egne vedtekter.

 

Ansvarsområde til dirigent, styre, kulturskolen og foresatte

Dirigent

Dirigent har ansvar for det musikkfaglige opplegget på øvelsene, repertoar og korets opptredener. Dirigenten formidler og håndhever kjøreregler for øvelsene og følger opp fravær.

Styret

Koret har et eget styre som velges av årsmøtet i februar hvert år. Styret består av 4 foreldre samt 1-2 varamedlemmer, og valgperioden er normalt 2 år. Dirigenten har fast møte- og uttalelsesrett i styret. Styret og dirigent leder arbeidet i koret mellom årsmøtene i henhold til vedtektene, vedtak fattet på årsmøtet og samarbeidsavtale med Kulturskolen i Ås.

Styret har ansvar for korets web-sider, anskaffelse av drakter samt planlegging av turer/aktiviteter. Styret kan organisere dugnad blant foreldrene for å finansiere aktiviteter og turer.

Kulturskolen

Inn- og utmelding av koret skal skje via Kulturskolen i Ås. Kulturskolen sender krav om betaling av kontingent.

Foresatte

Det er ønskelig at foreldre engasjerer seg i korets aktiviteter og planer. I tillegg til korets årsmøte i februar, avholdes det et årlig foreldremøte om høsten der de foresatt inviteres til å komme med synspunkter og ønsker for turer, arrangementer mv. Gjennomføring av ulike arrangementer baseres på frivillig innsats fra kormedlemmenes foresatte.  Ved større arrangementer kan styret pålegge foresatte arbeidsplikt (jf. vedtektene § 7).